İlginizi Çekebilir
Gelir Tablosu · Bilanço
Kalem31.12.201831.12.2017Değişim
Hasılat162.630.966112.160.593% 45,00
Satışların Maliyeti-22.143.030-13.108.971% 68,92
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)140.487.93699.051.622% 41,83
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı00
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri00
Kambiyo Gelirleri00
Faiz Gelirleri00
Kar Payı Gelirleri00
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç00
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir00
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir00
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir00
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti00
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri00
Kambiyo Giderleri00
Faiz Giderleri00
Kar Payı Giderleri00
Karşılık Giderleri00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar00
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler00
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler00
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler00
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler00
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)00
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları00
BRÜT KAR (ZARAR)140.487.93699.051.622% 41,83
Genel Yönetim Giderleri-2.574.760-1.805.637% 42,60
Pazarlama Giderleri00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler311.368.797164.476.098% 89,31
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.463.822-35.204.380% -70,28
Diğer Kazançlar (Kayıplar)00
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)438.818.151226.517.703% 93,72
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark00
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler05.314.359
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler00
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9.449.027-6.164.200
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)00
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)00
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)00
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)448.267.178225.667.862% 98,64
Finansman Gelirleri204.950.50122.022.072% 830,66
Finansman Giderleri-441.108.998-136.797.185% 222,45
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)212.108.681110.892.749% 91,27
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri00
Dönem Vergi (Gideri) Geliri00
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)212.108.681110.892.749% 91,27
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)00
DÖNEM KARI (ZARARI)212.108.681110.892.749% 91,27
Kontrol Gücü Olmayan Paylar00
Ana Ortaklık Payları212.108.681110.892.749% 91,27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.168-53.338% -92,19
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.168-53.338% -92,19
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler00
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar00
Yabancı Para Çevrim Farkları00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler00
Dönem Vergi (Gideri) Geliri00
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri00
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi00
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi00
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi00
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar00
Yabancı Para Çevrim Farkları00
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)00
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı00
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)00
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)00
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)00
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)00
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)00
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)00
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler00
Dönem Vergi (Gideri) Geliri00
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri00
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi00
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi00
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi00
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi00
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi00
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.168-53.338% -92,19
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.104.513110.839.411% 91,36
Kontrol Gücü Olmayan Paylar00
Ana Ortaklık Payları212.104.513110.839.411% 91,36
BIST:RYGYOundefined